ریاست بانک ملی مرکزی استان لرستان

پیام ریاست محترم بانک ملی استان لرستان

ریاست اداره امورشعب تحت نظارت مستقیم مدیریت امور شعب منطقه ، عهده دار کلیه فعالیت های مربوط به بررسی های محیطی از نظر منطقه جغرافیایی تحت نظارت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و قابلیت های گوناگون درخصوص مشتریان بانک و اجرای سیاست های مصوب مدیریت بانک و عندالاقتضاء بومی سازی آن سیاست ها با رعایت ضوابط و نظارت، رسیدگی، هماهنگی و برنامه ریزی برای معاونین اداره، دوایر، حوزه ها، نواحی و شعب درحدود اختیارات می باشد. بیژن مقدم بیرانوند

مشخصات واحد

اداره امور شعب استان لرستان – کد: 6400
آدرس: ایران – لرستان – خرم آباد – امام خمینی(ره) – چهاراه بانک -ساختمان بانک ملی
نوع واحد: ادارات امور
پیش شماره: 066
کد پستی: 6813663111
آدرس ايميل: bmi6400@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 143 نفر